• banner1
  • banner2
  • banner3
  • banner4
  • banner5
  • banner6
  • banner7
  • banner8

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

1. Przedszkole Publiczne nr 5 im. Kubusia Puchatka w Radzikowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Przedszkola.

3. Przedszkole co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

6. Przedszkole nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zuatomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Przedszkola z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Przedszkola.

Bezpieczne Otoczenie
indywidualne-podejscie
domowa-atmosfera
zajecia-dodatkowe
profesjonalna-opieka
Dzieci Banner